Про журнал

Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія - це рецензований науковий журнал, метою якого є охоплення предметних областей у галузі інфокомунікаційних технологій та електронної інженерії.

Обов'язки редактора

 • Редактор оцінює рукописи незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства та політичних поглядів. Рішення базуються на важливості статті, оригінальності та чіткості, а також обґрунтованості дослідження та його відповідності обсягу журналу.
 • Редакційна політика журналу - це принципи прозорості та найкращих практик у науковій публікації для оцінки поданих матеріалів, очікуючи, що автори їх дотримуватимуться. Редактор використовує стандартну електронну систему подання статтей  до журналу.
 • Редактор забезпечує та контролює, щоб усі подані рукописи, що розглядаються для публікації, проходили рецензування принаймні двома рецензентами, які є експертами в цій галузі. Головний редактор несе відповідальність за прийняття рішення про те, який з рукописів, поданих до журналу, буде опублікований, виходячи з перевірки відповідної статті, його значення для дослідників та читачів, коментарів рецензентів та законодавчих вимог, щодо не порушення авторських прав та плагіату. Головний редактор може приймати рішення з іншими членами редколегії чи рецензентами.
 • Редактор дотримується принципу конфіденційності матеріалів та результатів досліджень, що подаються до журналу, та всіх повідомлень (коментарів), що надсилаються рецензентами, якщо інше не погоджено з відповідними авторами та рецензентами. За виняткових обставин та за погодженням із видавцем, редактор може обмінюватися обмеженою інформацією з редакторами інших журналів, якщо це буде необхідним для розслідування підозр щодо порушення авторськихправ.
 • Неопубліковані матеріали, розкриті в поданій роботі, не будуть використовуватися редактором або членами редакційної колегії для власних дослідницьких цілей без явної письмової згоди автора.

Обов'язки рецензентів

 • Рецензії повинні проводитися об'єктивно. Рецензенти повинні повідомити про будь-які особисті упередження, які вони можуть мати, і враховувати це при рецензуванні статті. Особиста критика автора недоречна. Рецензенти повинні чітко та аргументовано висловлювати свої думки.
 • Рецензенти перевіряють низку питань у рукописі, включаючи оцінку обґрунтованості методології та процедур дослідження. Вони також пильно слідкують за дотриманням авторських прав та плагіату. За необхідності вони можуть рекомендувати перегляд та повторне подання статті. В окремих випадках вони можуть рекомендувати відхилити публікацію, проте це мають бути обгрунтувані причини та наведені контретні аргументи.
 • Рецензенти повинні проконсультуватися з редактором перед тим, як погодитись переглянути анотацію, якщо у них є потенційний конфлікт інтересів, що виникає внаслідок конкурентних, спільних чи інших відносин чи зв'язків з авторами, компаніями чи установами, пов'язаними з роботами.
 • Якщо рецензент пропонує, щоб автор включав цитати із досліджень проводених самим рецензентом (або його партнерами), це повинно бути не з метою збільшення кількості цитувань рецензента або покращення видимості їхньої роботи (або роботи їхнього колеги).
 • Будь-які рукописи, отримані для ознайомлення, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Рецензенти не повинні ділитися відгуками чи інформацією про статтю з кимось або безпосередньо зв’язуватися з авторами без дозволу редактора.
 • Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об'єктивними та неупередженими.
 • У рецензії висвітлюються такі питання:
 • чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві;
 • чи відповідає зміст статті тематичним напрямам журналу;
 • чи має зміст статті певну новизну;
 • чи відповідає стаття науковому рівню журналу;
 • чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше випущеної по даному питанню літератури та чи є вона цікавою для широкого кола читачів;
 • у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (при наявності таких).
 • Термін підготовки рекомендацій – протягом двох тижнів з моменту одержання статті.
 • Остаточне рішення по статті приймається на засіданні редакції, що проходить 1 раз на місяць у складі: головний редактор, члени редакційної колегії. Рішення приймається з урахуванням отриманих рецензій.
 • Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу підготовки номера журналу.
 • Рішення редакції направляється авторові (-ам). Статті, що підлягають доробці, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу. Дороблений варіант статті направляється на повторне рецензування.

Обов'язки авторів

 • Автори зобов'язані брати участь у процесі рецензування.
 • Автор загалом не повинен публікувати рукописи, що описують фактично одне і те ж дослідження, у більш ніж одному журналі. Надсилання одного і того ж рукопису до кількох журналів є не етичним і неприйнятним.
 • Автори повинні цитувати публікації, які надають роботі відповідний контекст у межах проведених досліджень та які безпосередньо вплинули на дослідження. Інформація, отримана приватно, як під час розмови, листування або обговорення з третіми сторонами, не повинна використовуватися або повідомлятися без явного письмового дозволу. Автори повинні переконатися, що вони написали повністю оригінальні рукописи. У випадку використання висловлювань інших авторів, ці висловлювання повинні бути належним чином процитованими.
 • Автори повинні дотримуватися принципів доброчесності. Плагіат приймає різні форми, починаючи від «видачі» чужої статті як власної статті автора, до копіювання чи перефразування значних частин чужої статті. Плагіат у всіх його формах є неприйнятним.
 • Авторство повинно обмежуватися тими, хто зробив значний внесок у розробку, виконання або інтерпретацію дослідження. Всіх, хто зробив значний внесок, слід вказати як співавторів.
 • Повинні бути розкриті всі джерела фінансової підтримки для проведення досліджень та / або підготовки статті, а також роль спонсора (спонсорів), якщо такий є, у проведенні дослідження; при зборі, аналізі та інтерпретації даних; при написанні звіту; та у рішенні про подання статті для публікації. Якщо джерело (джерела) фінансування не брало такої участі, це слід зазначити.
 • Коли автор виявляє значну помилку або неточність у власній опублікованій роботі, автор зобов’язаний негайно повідомити редактора журналу чи видавця та співпрацювати з редактором для відкликання або виправлення статті, якщо редактор вважає це необхідним. Якщо редактор або видавець дізнаються від третьої сторони про те, що опублікований рукопис містить помилку, автор зобов’язаний співпрацювати з редактором, включаючи надання доказів редактору за запитом.

Поточний номер

Том 2 № 2 (2022): Information and communication technologies, electronic engineering
Переглянути всі випуски