Інформація для авторів

Редакційна колегія просить авторів послуговуватись шаблоном статті для підготовки рукописів. Дуже важливим є ретельне оформлення списків використаних джерел у гарвардському стилі.

Рукописи статей подаються до редколегії журналу «Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія» / «Information and communication technologies, electronic engineering» в електронній формі (електронною поштою) обсягом не менше шести сторінок формату А4.

Тексти статей набирають у текстовому редакторі Microsoft Word (ім'я файлу - paper.doc) (шрифт – 11, інтервал – 1,1, гарнітура Times New Roman Cyr) відповідно до таких вимог:

 1. Формат видання А4 (210 х 297 мм).
  • відступи: ліворуч – 20 мм, праворуч – 15 мм, зверху – 25 мм, знизу – 25 мм;
  • колонцифра верхня, по правому краю сторінки, відступ від краю сторінки до колонцифри – 10 мм.
 2. Основний шрифт: гарнітура Times New Roman, кегль 11. Відступ першого рядка – 1 см. Вирівнювання за форматом.

для статті англійською мовою:

 • заголовок статті (англійською мовою):  гарнітура Times New Roman, кегль 14 (жирним), всі літери великі, вирівнювання – по центру, інтервал після тексту – 14пт;  
 • ініціали і прізвище автора і співавторів (жирним) (англійською мовою): гарнітура Times New Roman, кегль 10 (жирним), вирівнювання – по центру, інтервал після тексту – 7пт;
 • назва та адреса організації, в якій працює автор (англійською мовою): гарнітура Times New Roman, кегль 10 (курсивом), вирівнювання – по центру, інтервал після тексту, із інформацією про останню організацію, в якій працює співавтор – 14пт;
 • ініціали і прізвище відповідального автора (сorresponding author), електронна адреса, вирівнювання – по центру (англійською мовою), інтервал після тексту – 14пт;
 • дата подання рукопису у форматі «число місяць рік» (наприклад 12 April 2021), гарнітура Times New Roman, кегль 10 (курсивом), вирівнювання – по центру (англійською мовою), інтервал після тексту – 14 пт;
 • анотація англійською мовою (не більше 150 слів), відступ зліва – 15мм, відступ справа – 10 мм, вирівнювання – по центру, інтервал після тексту – 14 пт.
 • ключові слова (англійською мовою, не більше 6 слів, жирним): відступ зліва – 20мм, гарнітура Times New Roman, кегль 10 (курсив), вирівнювання – по лівому краю;
 • код УДК (не більше 6 значень): відступ зліва – 20мм, гарнітура Times New Roman, кегль 10, вирівнювання – по лівому краю;
 1. Підзаголовки у статтях – Times, 11, малими літерами, жирним, вирівнювання – по лівому краю;
 2. Ілюстрації: врозріз сторінки – залежно від розміру. Підрисунковий підпис Times, 9,5, по центру, курсивом. Усі рисунки та графіки виконують у вигляді окремих об'єктів за розмірами, які відповідають параметрам сторінки. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше одного) під рисунком, по центру тексту (скорочення: Рис. номер). Чорно-білі ілюстрації – Grayscale, кольорові – CMYK Color. Рисунки групуються. Відповідальність за якість та коректність оформлення рисунків покладається на авторів.
 3. Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі МS Word. Основний кегль таблиці 10, заголовок 11. Заголовки таблиць розміщують по центру сторінки, накреслення жирним, пряме, а нумерація (якщо їх більше ніж одна) – по правому краю таблиці, накреслення курсивом.
 4. Формули подають у форматі Equation Editor, розміщують посередині тексту і нумерують в круглих дужках по правому краю. Шрифт: звичайний – 11 пт, великий індекс – 9 пт, маленький індекс – 7 пт, великий символ – 18 пт, маленький символ – 11 пт. Великі за розміром вирази та рівняння необхідно записати у кілька рядків.
 5. Література: гарнітура Times, кегль 11, курсив. Оформлення здійснюється в гарвардському стилі. Кожне джерело нумерується і подається з нового абзацу.
 6. Після літературних джерел, які використанні у статті, подається інформація про рукопис українською мовою у форматі: 
 • заголовок статті (українською мовою):  гарнітура Times New Roman, кегль 14 (жирним), всі літери великі, вирівнювання – по центру, інтервал після тексту – 14пт;  
 • ініціали і прізвище автора і співавторів (жирним, українською мовою): гарнітура Times New Roman, кегль 10 (жирним), вирівнювання – по центру, інтервал після тексту – 7пт;
 • назва та адреса організації, в якій працює автор (українською мовою): гарнітура Times New Roman, кегль 10 (курсивом), вирівнювання – по центру, інтервал після тексту, із інформацією про останню організацію, в якій працює співавтор – 14пт;
 • анотація українською мовою (не більше 150 слів), відступ зліва – 15мм, відступ справа – 10 мм, вирівнювання – по центру, інтервал після тексту – 14 пт.
 • ключові слова (українською мовою, не більше 6 слів, жирним): відступ зліва – 20мм, гарнітура Times New Roman, кегль 10 (курсив), вирівнювання – по лівому краю.

 

Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК і складатися з таких частин:

 1. Постановка проблеми (вступ).
 2. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
 3. Формулювання цілі статті.
 4. Виклад основного матеріалу.
 5. Висновки.
 6. Список літератури

 

для статті українською мовою:

 • заголовок статті (українською мовою):  гарнітура Times New Roman, кегль 14 (жирним), всі літери великі, вирівнювання – по центру, інтервал після тексту – 14пт;  
 • ініціали і прізвище автора і співавторів (жирним) (українською мовою): гарнітура Times New Roman, кегль 10 (жирним), вирівнювання – по центру, інтервал після тексту – 7пт;
 • назва та адреса організації, в якій працює автор (українською мовою): гарнітура Times New Roman, кегль 10 (курсивом), вирівнювання – по центру, інтервал після тексту, із інформацією про останню організацію, в якій працює співавтор – 14пт;
 • ініціали і прізвище відповідального автора (сorresponding author), електронна адреса, вирівнювання – по центру (українською мовою), інтервал після тексту – 14пт;
 • дата подання рукопису у форматі «число місяць рік» (наприклад 12 Квітня 2021), гарнітура Times New Roman, кегль 10 (курсивом), вирівнювання – по центру (українською мовою), інтервал після тексту – 14 пт;
 • анотація українською мовою (не більше 150 слів), відступ зліва – 15мм, відступ справа – 10 мм, вирівнювання – по центру, інтервал після тексту – 14 пт.
 • ключові слова (українською мовою, не більше 6 слів, жирним): відступ зліва – 20мм, гарнітура Times New Roman, кегль 10 (курсив), вирівнювання – по лівому краю;
 • код УДК (не більше 6 значень): відступ зліва – 20мм, гарнітура Times New Roman, кегль 10, вирівнювання – по лівому краю;
 1. Підзаголовки у статтях – Times, 11, малими літерами, жирним, вирівнювання – по лівому краю;
 2. Ілюстрації: врозріз сторінки – залежно від розміру. Підрисунковий підпис Times, 9,5, по центру, курсивом. Усі рисунки та графіки виконують у вигляді окремих об'єктів за розмірами, які відповідають параметрам сторінки. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше одного) під рисунком, по центру тексту (скорочення: Рис. номер). Чорно-білі ілюстрації – Grayscale, кольорові – CMYK Color. Рисунки групуються. Відповідальність за якість та коректність оформлення рисунків покладається на авторів.
 3. Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі МS Word. Основний кегль таблиці 10, заголовок 11. Заголовки таблиць розміщують по центру сторінки, накреслення жирним, пряме, а нумерація (якщо їх більше ніж одна) – по правому краю таблиці, накреслення курсивом.
 4. Формули подають у форматі Equation Editor, розміщують посередині тексту і нумерують в круглих дужках по правому краю. Шрифт: звичайний – 11 пт, великий індекс – 9 пт, маленький індекс – 7 пт, великий символ – 18 пт, маленький символ – 11 пт. Великі за розміром вирази та рівняння необхідно записати у кілька рядків.
 5. Література: гарнітура Times, кегль 11, курсив. Оформлення здійснюється в гарвардському стилі. Кожне джерело нумерується і подається з нового абзацу.
 6. Після літературних джерел, які використанні у статті, подається інформація про рукопис англійською мовою у форматі: 
 • заголовок статті (англійською мовою):  гарнітура Times New Roman, кегль 14 (жирним), всі літери великі, вирівнювання – по центру, інтервал після тексту – 14пт;  
 • ініціали і прізвище автора і співавторів (жирним, англійською мовою): гарнітура Times New Roman, кегль 10 (жирним), вирівнювання – по центру, інтервал після тексту – 7пт;
 • назва та адреса організації, в якій працює автор (англійською мовою): гарнітура Times New Roman, кегль 10 (курсивом), вирівнювання – по центру, інтервал після тексту, із інформацією про останню організацію, в якій працює співавтор – 14пт;
 • анотація англійською мовою (не більше 150 слів), відступ зліва – 15мм, відступ справа – 10 мм, вирівнювання – по центру, інтервал після тексту – 14 пт.
 • ключові слова (англійською мовою, не більше 6 слів, жирним): відступ зліва – 20мм, гарнітура Times New Roman, кегль 10 (курсив), вирівнювання – по лівому краю.

 

Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК і складатися з таких частин:

 1. Постановка проблеми.
 2. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
 3. Формулювання цілі статті.
 4. Виклад основного матеріалу.
 5. Висновки.
 6. Список літератури

Усі статті проходять процедуру відкритого рецензування двома рецензентами.